საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი

მთავრობის დადგენილება N219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულიად გამოქვეყნების შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესი

საერთაშორისო აღიარება ელექტროგაზომვების სფეროში

წლიური-ანგარიში-2013

წლიური-ანგარიში-2014

წლიური-ანგარიში-2015

წლიური-ანგარიში-2016

წლიური-ანგარიში-2017

წლიური ანგარიში-2018

სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერული ჭრილის მიხედვით 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში გაცემული ხელფასების, დანამატებისა და პრემიის შესახებ.GEOSTM