საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური

შემოსავლების სამსახური
GEOSTM