ელექტრობის  ეტალონური  განყოფილება

 

განყოფილების უფროსის მ.შ.: არჩილ ზედგინიძე

საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2606 653; მობ. (+995 599) 509 393

ელ. ფოსტა: elmetrology@yahoo.com

 

განყოფილებაში შექმნილია და ფუნქციონირებს ელექტრული სიდიდეების ერთეულების შემდეგი ეტალონები:

 

1. მუდმივი ელექტრული ძაბვის ეტალონი
შემადგენლობა:

1.   ვოლტის ეტალონები № 2127031 და № 2134034; ტიპი FLUKE 732B

2.   ფირმა FLUKE-ეს ეტალონური პროგრამულ-აპარატული კომპლექსი:

-          ციფრული მულტიმეტრი FLUKE 8508A №200564677;

-          მრავალფუნქციური კალიბრატორი FLUKE 5720A № 2094201;

-          FLUKE 5720A– დენის გამაძლიერებელი FLUKE 5725A № 2112001;

-          ძაბვის გამყოფი FLUKE 752A № 2104004;

-          პერსონალური კომპიუტერები Client and Server;

პროგრამული უზრუნველყოფა METCAL V.7.3.

-5

მეტროლოგიური მახასიათებლები:

აღწარმოებული ძაბვები 1,018 ვ და 10 ვ
გაფართოებული განუსაზღვრელობა:
6∙10-6 ვ და 25∙10-6 ვ;

ვოლტის მნიშვნელობის გადაცემის გაფართოებული განუსაზღვრელობა ძაბვის დიაპაზონში1000 ვ–მდე: 1,3∙10-6 ·U+ 2,3 მკვ ÷5,4∙10-6 ·U+ 620 მკვ

ეტალონის დანიშნულება:

მუდმივი ძაბვის (მძ) ნორმალური ელემენტების, მძ წყაროების, კალიბრატორების, კომპარატორების, ვოლტმეტრების და მაკალიბრებელი დანადგარების დაკალიბრება.

მიკვლევადობა მიღწეულია ეტალონის PTB-ში (გერმანია) დაკალიბრების შედეგად.2. ელექტრული ტევადობის ეტალონი
შემადგენლობა:

- ეტალონური მაღალი ძაბვის ტევადობის და tgd გაზომვის ბოგირი МЭП-03 №01;

- ეტალონური ერთმნიშვნელოვანი ტევადობის ზომები: P597 №941, №1021, №1322, №1342; KBM №201;

- ტევადობის წყობილა P5025 №991, სიზუსტის კლასი 0,02;

მეტროლოგიური მახასიათებლები:

ტევადობის დიაპაზონი:

100 პფ – 1 μფ

გაფართ. განუსაზღვრელობა  0,01 %;

ეტალონის დანიშნულება: ტევადობის ზომების, წყობილების, /span ბოგირების და გამყოფების დაკალიბრება.

მიკვლევადობა მიღწეულია ეტალონის ჩეხეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტში (CMI) და უკრაინის უკრმეტრტესტსტანდარტში (SE “Ukrmetrteststandard”) დაკალიბრების შედეგად.


3. ელექტრული წინაღობის ეტალონი შემადგენლობა:

1.  ეტალონური წინაღობის ზომები FLUKE 742A-10k №2077004 და FLUKE 742A-1 №2077005; 

2.   ფირმა FLUKE-ეს ეტალონური პროგრამულ-აპარატული კომპლექსი:

-    ციფრული მულტიმეტრი FLUKE 8508A №200564677;

-    მრავალფუნქციური კალიბრატორი FLUKE 5720A № 2094201;

-    FLUKE 5720A–ს დენის გამაძლიერებელი FLUKE 5725A № 2112001;

-    ძაბვის გამყოფი FLUKE 752A № 2104004;

-    პერსონალური კომპიუტერები Client and Server;

პროგრამული უზრუნველყოფა METCAL V.7.3.


მეტროლოგიური მახასიათებლები:

წინაღობის დიაპაზონი 0,001 Ω ÷  10 GΩ

გაფართოებული განუსაზღვრელობა: 1,5·10-6 ·R+ 10 μΩ
÷1,6∙10-3
·R  Ω


ეტალონის დანიშნულება: წინაღობის ზომების, წყობილების, ბოგირების და წინაღობის გამზომების დაკალიბრება.


მიკვლევადობა მიღწეულია ეტალონის PTB-ში (გერმანია) დაკალიბრების შედეგად4. სინუსოიდალური დენის კოეფიციენტის და კუთხის მასშტაბური გარდაქმნის ეტალონი 
შემადგენლობა:

-   ეტალონური დენის ტრანსფორმატორები

TSCT-101;

TSCT-201.

-   დენის კომპარატორი TSCC-101.


მეტროლოგიური მახასიათებლები:

პირველადი დენის დიაპაზონი:
1
÷ 2000 ა

ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის აღწარმოების და გადაცემის  გაფართოებული განუსაზღვრელობა
 
1,5∙10-5 ÷2,3∙10-4 ; 3∙10-5 ÷6,7∙10-4 რად


ეტალონის დანიშნულება: ეტალონური და მუშა დენის ტრანსფორმატორების, დენური კავების, დენის გამყოფების და სხვა დაკალიბრება


მიკვლევადობა მიღწეულია ეტალონის ჩეხეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტის (CMI)  შესაბამის ეტალონთან შედარების შედეგად.5. სინუსოიდალური ძაბვის კოეფიციენტის და კუთხის მასშტაბური გარდაქმნის ეტალონი
შემადგენლობა:

ეტალონური მაღალი ძაბვის ტევადობის ბოგირი МЭП-03 №01;

- მაღალი ძაბვის კონდენსატორები:

R.YAHRE №8400; 2000,1 პფ;

MCF 75/350P №873622; 75 პფ.

 

მეტროლოგიური მახასიათებლები:

პირველადი ძაბვის დიაპაზონი:

(0,1 ÷ 100/√3) კვ.

გაფართოებული განუსაზღვრელობა
2∙10-5 ; 6∙10-5 ÷2∙10-2 რად


ეტალონის დანიშნულება: ეტალონური და მუშა ძაბვის ტრანსფორმატორების, ძაბვის გამყოფების დაკალიბრება

 

მიკვლევადობა მიღწეულია ეტალონის კოომეტის ფარგლებში (COOMET 396/UA-a/07): ჩეხეთის, რუსეთის, უკრაინის, ბელორუსიის მეტროლოგიის ინსტიტუტების ეტალონებთან შედარების შედეგად


6. ელექტრული სიმძლავრის და ენერგიის ეტალონიშემადგენლობა:

– სამფგაზა ეტალონური ვატმეტრ–მრიცხველი ЦЭ6802;

– ძაბვის და დენის სტაბილიზირებული ბლოკები

 

მეტროლოგიური მახასიათებლები:

(10 ÷3300) ვტ დიაპაზონში სიმძლავრის ერთეულის

 აღწარმოების გაფართოებული  განუსაზღვრელობა: U=(0,03÷0,06) %;

ეტალონის დანიშნულება: 0,1 სიზუსტის კლასის და ნაკლებად ზუსტი ვატმეტრების და ელექტროენერგიის მრიცხველების დაკალიბრება

 

მიკვლევადობა მიღწეულია ეტალონის ჩეხეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტში (CMI) დაკალიბრების შედეგადმომსახურების ჩამონათვალი:

აღწერილობა

დიაპაზონი

განუსაზღვრელობა

მუდმივი ძაბვის (მძ) ნორმალური ელემენტების, მძ წყაროების, კალიბრატორების, კომპარატორების, ვოლტმეტრების და მაკალიბრებელი დანადგარების დაკალიბრება

ძაბვების დიაპაზონი 1 მკვ  (მიკროვოლტი)–დან 1000 ვ (ვოლტი)–მდე;

2∙10-5

ტევადობის ზომების, ტევადობის ბოგირების, გამყოფების და ტევადობის წყობილების დაკალიბრება

დიაპაზონი 100 პფ (პიკოფარადი)–დან 1 მკფ (მიკროფარადი)–მდე , ძაბვა – 75 კვ (კილოვოლტი)

0,01 %

წინაღობის ზომების, წინაღობის წყობილების, ომმეტრების, მეგაომმეტრების და წინაღობის ბოგირების დაკალიბრება

დიაპაზონი 0,001 Ω (ომი)–დან
1
00 კΩ (კილოომი)–მდე

 

0,01 %

დენის ეტალონური და მუშა ტრანსფორმატორების დაკალიბრება

პირველადი დენები 1–დან
2000 (ამპერი)–მდე

1,5∙10-5 ÷2,3∙10-4 ;
3∙10-5 ÷6,7∙10-4 რად

ძაბვის ეტალონური და მუშა ტრანსფორმატორების დაკალიბრება

პირველადი ძაბვები 0,5 კვ –დან
100/√3 კვ (კილოვოლტი)–მდე

2∙10-5 ;

6∙10-5 ÷2∙10-2 რად

0,1 სიზუსტის კლასის და ნაკლებად ზუსტი ელმრიცხველების და ვატმეტრების დაკალიბრება

დიაპაზონი 10 ვტ (ვატი)–დან
3300 ვტ–მდე

 

0,03 % ÷ 0,06 %

ახალი ხელსაწყოების გამოყენებით გაუმჯობესდა დაკალიბრების შესაძლებლობები:

მუდმივი ძაბვის გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება

დიაპაზონი 100 მვ  (მილივოლტი)–დან 1000 ვ (ვოლტი)–მდე

1,3∙10-6 ·U+ 2,3 მკვ ÷
5,4∙10-6 ·U+ 620 მკვ

მუდმივი დენის გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება

დიაპაზონი 100 მკა (მიკროამპერი)–დან 10 (ამპერი)–მდე;

12∙10-6 ·I+ 2 მკა ÷
400∙10-6
·I + 20 მკა

წინაღობის გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება

დიაპაზონი 0,01 Ω (ომი)–დან 10 Ω (გიგაომი)–მდე

1,5·10-6 ·R+ 10 მკომი
÷1,6∙10-3
· R

ცვლადი ძაბვის გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება

დიაპაზონი 100 მვ  (მილივოლტი)–დან 1000 ვ (ვოლტი)–მდე, სიხშირე
1 ჰც (ჰერცი)–დან 1 მგჰც (მეგაჰერცი)–მდე;

165∙10-6 ·U+ 70 მკვ ÷
580∙10-6 ·U+ 200 მკვ

ცვლადი დენის გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება

დიაპაზონი 100მკა (მიკროამპერი)–დან 10 (ამპერი)–მდე, სიხშირე 1 ჰც (ჰერცი)–დან 100 კჰც (კილოჰერცი)–მდე;

500∙10-6 ·I+ 100 მკა ÷
0,25 %
·I + 100 მკაGEOSTM