რადიაციული  მეტროლოგიის  ეტალონური  განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი:  სიმონ სუხიშვილი

საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2617 322; მობ. (+995 599) 247 499

ელ. ფოსტა: s.sukhishvili@gmail.com

 

რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონური განყოფილება წარმოადგენს GEOSTM-ის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის შემადგენილობაში შედის:

  1. მეორადი სტანდარტების დოზიმეტრული ლაბორატორია - SSDL
  2. სპექტრომეტრული ლაბორატორია
  3. რადიოქიმიური ლაბორატორია

განყოფილებაში  არსებულ ძირითადი ეტალონური ხელსაწყოები და ეტალონური წყაროების საშუალებით ხორციელდება დოზიმეტრების, რადიომეტრების და სპექტრომეტრების დაკალიბრება.

განყოფილებას საშუალება აქვს ჩაატაროს სამშენებლო მასალების რადიაციული კვლევა.გამა-სპექტრომეტრი  InSpector “ CANBERRA”

 სპექტრომეტრის საშუალებით ტარდება ნიმუშის რადიაციული კვლევა  რადიონუკლიდების იდენტიფიკაციის მიზნით.

ალფა-ბეტა სპექტრომეტრი ”СПУТНИК-99”

კვების პროდუქტების , სასმელი და მინერალური წყლის რადიაციული კვლევაGEOSTM