რადიაციული  მეტროლოგიის  ეტალონური  განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი:  სიმონ სუხიშვილი

საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2617 322; მობ. (+995 599) 247 499

ელ. ფოსტა: s.sukhishvili@gmail.com

 

რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონური განყოფილება წარმოადგენს GEOSTM-ის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის შემადგენილობაში შედის:

  1. მეორადი სტანდარტების დოზიმეტრული ლაბორატორია - SSDL
  2. სპექტრომეტრული ლაბორატორია
  3. რადიოქიმიური ლაბორატორია

განყოფილებაში  არსებულ ძირითადი ეტალონური ხელსაწყოები და ეტალონური წყაროების საშუალებით ხორციელდება დოზიმეტრების, რადიომეტრების და სპექტრომეტრების დაკალიბრება.

განყოფილებას საშუალება აქვს ჩაატაროს სამშენებლო მასალების რადიაციული კვლევა.



გამა-სპექტრომეტრი  InSpector “ CANBERRA”

 სპექტრომეტრის საშუალებით ტარდება ნიმუშის რადიაციული კვლევა  რადიონუკლიდების იდენტიფიკაციის მიზნით.





ალფა-ბეტა სპექტრომეტრი ”СПУТНИК-99”

კვების პროდუქტების , სასმელი და მინერალური წყლის რადიაციული კვლევა





 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved