მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების

ეტალონური განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ირმა რურუა

საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2606629; მობ.(+995599) 424 888

ელ. ფოსტა: irmarurua@yahoo.com

განყოფილებაში გერმანურ–ქართული პროექტის „ხარისხის ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში შეიქმნა ევროპული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისი მასის ეტალონური ლაბორატორია, რომელიცაღჭურვილია უახლესი აპარატურით.


კალიბრდება საწონები დიაპაზონში 1 მგ ÷ 1 კგკალიბრდება საწონები დიაპაზონში 10 კგ ÷ 50 კგ

მასის ეტალონურ ლაბორატორიის გაზომვის საშუალებებია:

·E1, E2 და F1სიზუსტის კლასის ეტალონური საწონებიდიაპაზონში 1 მგ ÷ 20 კგ;

·მასის კომპარატორები:

CCE6(d = 0,0001 მგ),გაზომვის დიაპაზონი 1 მგ ÷ 6 გ;

CCE111(d = 0,001 მგ),გაზომვის დიაპაზონი 10 გ ÷ 100 გ;

AX1005 (d = 0,01 მგ),გაზომვის დიაპაზონი 200 გ ÷ 1 კგ;

CC10000S (d = 0,1 მგ),გაზომვის დიაპაზონი 1 კგ ÷ 10 კგ;

CCE60K2 (d = 1 მგ),გაზომვის დიაპაზონი 10 კგ ÷ 60 კგ.

·საწონების დამაგნიტების დონის განმსაზღვრელი ხელსაწყო:

Susceptometer (d = 0,0001 მგ),გაზომვის დიაპაზონი 2 მგ ÷ 60 კგ.

მასის ეტალონურ ლაბორატორიაში დამონტაჟებული კლიმატ–კონტროლი აკმაყოფილებს
E
2 კლასის (OIMLR 111) მასის ლაბორატორიის მოთხოვნებს:


ტემპერატურის ცვლილება:
± 0,7 °C1 საათშიდა
± 1 °C12 საათში.


ტენიანობის ცვლილება:

დიაპაზონი (40 ÷ 60) %,

± 10 %4 საათში.ლაბორატორიის საქმიანობის სფეროში შედის:

·ეტალონების შენახვა;

·მასის ერთეულის აღწარმოება და გადაცემა მიკვლევადობის უზრუნველყოფით. ლაბორატორიის დაკალიბრების საუკეესო შედეგები მოცემულია ცხრილში.

·

  ნომინალური მნიშვნელობა

E2 კლასის საწონების დაკალიბრება განუსაზღვრელობით

20 კგ

10 მგ

10 კგ

5,0 მგ

5 კგ

2,5 მგ

2 კგ

1,0 მგ

1 კგ

0,5 მგ

500

0,25 მგ

200

0,10 მგ

100

0,05 მგ

50

0,03 მგ

20

0,025 მგ

10

0,020 მგ

5

0,016 მგ

2

0,012 მგ

1

0,010 მგ

500 მგ

0,008 მგ

200 მგ

0,006 მგ

100 მგ

0,005 მგ

50 მგ

0,004 მგ

20 მგ - 1 მგ

0,003 მგ

60 კგ–მდე ელექტრონული სასწორების დაკალიბრება და დამოწმება.

   


GEOSTM