გაზომვის საშუალებების რეესტრისა და ლეგალიზაციის სამსახურის მოვალეობებია:

 

ა) სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონების რეესტრის წარმოება;


ბ) გაზომვის საშუალების ტიპის დამტკიცების აღიარების სამუშაოების ორგანიზება და კოორდინირება


გ) გაზომვის საშუალებების ტიპების რეგისრაცია;


დ) გაზომვის საშუალებების ტიპების რეესტრის წარმოება;


ე) გაზომვის საშუალებების პირველადი დამოწმების შედეგების აღიარების სამუშაოების ორგანიზება და კორდინირება;


ვ) გაზომვის საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარების სერტიფიკატების რეესტრის წარმოება;


ზ) გაზომვის საშუალებებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება, წარმოება და/ან ექსპერტიზა.

 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved