გაზომვის საშუალებების რეესტრისა და ლეგალიზაციის სამსახურის მოვალეობებია:

 

ა) სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონების რეესტრის წარმოება;


ბ) გაზომვის საშუალების ტიპის დამტკიცების აღიარების სამუშაოების ორგანიზება და კოორდინირება


გ) გაზომვის საშუალებების ტიპების რეგისრაცია;


დ) გაზომვის საშუალებების ტიპების რეესტრის წარმოება;


ე) გაზომვის საშუალებების პირველადი დამოწმების შედეგების აღიარების სამუშაოების ორგანიზება და კორდინირება;


ვ) გაზომვის საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარების სერტიფიკატების რეესტრის წარმოება;


ზ) გაზომვის საშუალებებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება, წარმოება და/ან ექსპერტიზა.GEOSTM