საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი

მთავრობის დადგენილება N219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულიად გამოქვეყნების შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ


საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესი

საერთაშორისო აღიარება ელექტროგაზომვების სფეროშიწლიური-ანგარიში-2014სახელმწიფო შესყიდვები

ბიუჯეტი

საკადრო უზრუნველყოფა
     
                   
             

           


            

  


ტელეფონი: 2612530

ელ. ფოსტა: publicinfo@geostm.ge
მისამართი: ჩარგლის ქ.N67
0178, თბილისი, საქართველო
 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved