საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი

მთავრობის დადგენილება N219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულიად გამოქვეყნების შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ


საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესი

საერთაშორისო აღიარება ელექტროგაზომვების სფეროში


წლიური-ანგარიში-2014 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved