ტკ 1-ელექტროტექნიკური კომიტეტი

კომიტეტის ფუნქცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

სამუშაო ჯგუფები

განხილული/განსახილველი სტანდარტის პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა ელექტროტექნიკის სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე: ნუგზარ უფლისაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995) 599 13 10 00,

ელ.ფოსტა: n.uplisashvili@mail.ru

კომიტეტის მდივანი:

სულხან ტაბაღუა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995)579 122 299

ელ.ფოსტა:s.tabaghua@geostm.ge

- გაზის სფეროში;

- ელექტროტექნიკის სფეროში.

-ისო 14532:2014 ბუნებრივი გაზი – ლექსიკონი;

-იეკ პუბლიკაცია 50(601) „საერთაშორისო ელექტროტექნიკური ლექსიკონი. განყოფილება 601: ელექტროენერგიის გენერაცია, გადაცემა და დისტრიბუცია. ზოგადი“.


კომიტეტის წევრების სრული სია.

 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved