ტკ 2-მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება

კომიტეტის ფუნქცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

განხილული/განსახილველისტანდარტის პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა მენეჯმენტისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე: ნუგზარ ილაური
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: (+995) 599 14 18 15
ელ.ფოსტა: nugzar.ilauri@gmail.com

კომიტეტის მდივანი: ავთანდილ ჭიჭინაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: (+995)59951 51 54
ელ.ფოსტა:a.chichinadze@geostm.ge

-ისო 17021:2011 შესაბამისობის შეფასება მოთხოვნები ორგანოებისათვის რომლებიც ახორციელებენ მენეჯმენტის სისტემების აუდიტსა და სერთიფიკაციას;


-ისო/იეკ17024:2012შესაბამისობის შეფასება - ზოგადი მოთხოვნები პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების მიმართ:


- ისო/იეკ 17065:2012შესაბამისობის შეფასება - ზოგადი მოთხოვნები პროდუქციის, პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანოების მიმართ.


კომიტეტის წევრების სრული სია.


GEOSTM