ტკ 3-სასურსათო პროდუქცია

კომიტეტის ფუნქცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

სამუშაო ჯგუფები

განხილული/განსახილველისტანდარტის პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა სურსათის სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე: ვანო დიდბერიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995) 593 11 81 13

ელ.ფოსტა: didberidze@isoconsulting.ge

კომიტეტის მდივანი: ავთანდილ ჭიჭინაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995)59951 51 54

ელ.ფოსტა:a.chichinadze@geostm.ge

- მინერალური და სასმელი წყალი;

- ტერმინოლოგია

-ისო 7218 : 2007 ცვლილება 1 : 2013 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია. ზოგადი მოთხოვნები და სახელმძღვანელო მიკრობიოლოგიური კვლევებისათვის“;


-ისო 4833-1:2013 სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია. მიკროორგანიზმების დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი - ნაწილი 1: კოლონიების დათვლა 300 C-ზეფინჯანზე დათესვის მეთოდით;


-ისო 4833-2:2013 სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია. მიკროორგანიზმების დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი - ნაწილი 2: კოლონიების დათვლა 300 C-ზე ფინჯანზე ზედაპირული დათესვის მეთოდით:


- ისო/ტს 22002-1:2009 მოსამზადებელი პროგრამები სურსათის უვნებლობაზე - ნაწილი 1: სურსათის წარმოება;


-ისო/ტს 22002-2:2013 მოსამზადებელი პროგრამები სურსათის უვნებლობაზე - ნაწილი 2: საზოგადოებრივი კვება:


-სსტ 80/პროექტი:2014 წყალი ნატურალური მინერალური „ლიკანი“.

კომიტეტის წევრების სრული სია.


GEOSTM