ეტალონის
ბოლო შედარების
რიგ.N
დასახელება
იდ.N
რეგისტრაციის თარიღის და N
დანიშნულება
ძირითადი მეტროლოგიური მახასიათებელი
შემნახველი ორგანიზაცია და მისი რეკვიზიტები მეცნიერ-შემნახველი
თარიღი
მონაწილეები
გენ.დირექტორის განკარგულების თარიღი და N
შენიშვნა
1
მასის ერთულის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 001-13 №/GE/MI/NMS/001-29.03.13 მასის ერთეულის გადაცემა სანიმუშო და მუშა ეტალონებზე და გაზომვის საშუალებებზე გაზომვის დიაპაზონი: 1მგ÷20კგ. გაფართოებული განუსაზღვრელობა U(k=2): 3,03მგ÷10მგ. GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 მასისა და მასასთან დკავშირებული ეტალონური განყოფილება ირმა რურუა მიმდინარე PTB; NNC; Razln Meter; BelGim; BNIIM; BMC; INiMET; NCM; KSMP; CSM; NIEM; CNE; IMI Arm; Tadjst. 28.03.2013 წ. განკარგულება №23 დაკალიბრებულია PTB გერმანია სერტ. №20920
2
ტემპერატურის სახემწიფო (ეროვნული) ეტალონი 002-13 №/GE/MI/NMS/002-29.03.13 ტემპერატურის ერთეულის, კელვინის აღწარმოება, შენახვა და მისი გადაცემა ტემერატურის სანიმუშო და მუშა ეტალონებზე და გაზომვის საშუალებებზე "ტემპერატურის დიაპაზონი (0÷250)°C; შემთხვევითი ცდომილება S=(0,0005 ÷ 0,0001) k; გამოურიცხავი სისტემური ცდომილება θ = (0,0004 ÷÷0,001) K; გაფართოებული განუსაზღვრელობა (k=2) , p=95%. Uგაფ.= (1,8 ÷ 3) k; არასტაბილურობა ერთი წლის გან-ში, არა უმეტეს 0,5 mk; რეჟიმზე გასვლის დრო, არანაკლებ 4 სთ." GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 მექანიკის ეტალონური განყოფილება იური ჭელიძე 2009.12÷ 2011.11 2010 БелГИМ ВНИИМ 08.03.2013 წ. განკარგულება №23
3
ელექტრული ტევადობის და და დანაკარგების კუთხის ტანგენსის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 003-13 №/GE/MI/NMS/003-29.03.13 ელექტრული ტევადობის და დანაკარგების კუთხის ტანგენსის შენახვა, განვითარება და გადაცემა სანიმუშო და მუშა ეტალონებსა და გაზომვის საშუალებებზე დაზომვის დიაპაზონი 100 pF-1uF; გაფართოებული განუსაზღვრელობა 0.01% GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 ელექტროობის ეტალონრი განყოფილება ვალერია კანკია 08.03.2013 წ. განკარგულება №23
4
ელექტრული სიმძლავრის და ენერგიის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 004-13 №/GE/MI/NMS/004-29.03.13 სიმძლავრის ერთეულის და სიმძლავრის კოეფიციენტის მნიშვნელობის შენახვა, განვითარება და გადაცემის სანიმუშო და მუშა ეტალონებსა და გაზომვის საშუალებებზე. 0,1 სზუსტის კლასის და ნაკლებად ზუსტი ვატმეტრების და ელექტრო ენერგიიის მრიცხველების დაკალიბრება გაზომვის დიაპაზონი 10W-3300W; სიმძლავრის ერთრულის აღწარმოების გაფართოებული განუსაზღვრელობა: U= (0,03÷0,060 % GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 ელექტროობის ეტალონრი განყოფილება ალექსანდრე ბოიარსკი 08.03.2013 წ. განკარგულება №23
5
ელექტროლიტთა ხსნარების ხვედრითი ელექტრული გამტარებლობის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 005-13 №/GE/MI/NMS/005-29.03.13 ეტალონი განკუთვნილია ელექტროლიტ-თა ხსნარების ხვედრითი ელექტრული გამტარებლობის ერთეულის სიმ/მ აღწარმოებისა და შენახვისათის და ხვედრითი ელექტრული გამტარებლობის ერთეულის გადაცემისთვის სანიმუშო და მუშა ეტალომებზე და გაზომვის საშუალებებზე, სტანდარტულ ნიმუშებზე და მათი საშუალებით ლაბორატორიულ და სამრეწველო კონდუქტომეტრულ დანადგარებსა და აპარატებზე " ხვედრითი ელექტრული გამტარებლობის დიაპაზონი 0,1 .....10 სიმ/მ გამოურიცხავი სისტემატური ცდომილება θ0 8x10-4 შემთხვევითი ცდომილება S0 3x10‾4 " GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის # 67 ტელ/ფაქსი +995322613500 ფიზიკურ-ქიმიური ეტალონრი განყოფილება მარინა ბულეიშვილი 2012 TC COOMET 1,8 (Kyiv) Kiev, Ukraina 08.03.2013 წ. განკარგულება N30
6
pH- ერთეულის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 006-13 №/GE/MI/NMS/006-29.03.13 pH-ერთეულის სახელმწიფო (ეროვნული ) ეტალონი განკუთვნილია pH-ერთეულის აღწარმოების და შენახვისათვის და pH-ერთეულის გადასაცემად სანიმუშო და მუშა ეტალომებსა და გაზომვის საშუალებებზე სტანდარტული ნიმუშების – ეტალონური ბუფერული ხსნარების მეშვეობით. " 2 – 9 pH დიაპაზონში (5 – 95 0C ტემპერატურაზე) არ აღემატება 0,004 pH ერთეულს; 6 – 8 pH დიაპაზონში (15 – 40 0C ტემპერატურაზე) არ აღემატება 0,002 pH ერთეულს; pH ერთეულის აღწარმოების და გადაცემის სისტემატური ცდომილება არ აღემატება: 2 – 9 pH დიაპაზონში 0,01 pH ერთეულს; 6 – 8 pH დიაპაზონში 0,001 pH ერთეულს. " GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 ფიზიკურ-ქიმიური ეტალონრი განყოფილება ხამველ მკრტჩიანი 2010 უკრაინა 08.03.2013 წ. განკარგულება N30
7
სინუსოიდალური დენის გარდაქმნის კოეფიციენტის და ფაზური კუთხის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 007-13 №/GE/MI/NMS/007-29.03.13 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის მასშტაბური გარდაქმნის კოეფიციენტის და ფაზური კუთხის მნიშვნელობების შენახვა, განვითარება და აღწარმოება, გადაცემა სანიმუშო და მუშა გაზომვის საშუალებებზე. "პირველადი დენის დიაპაზონი: 1 ÷ 2000 ა გაფართოებული განუსაზღვრელობა: გარდაქმნის კოეფიციენტი:1,5∙10-5 ÷2,3∙10-4 ; ფაზური კუთხე: 3∙10-5 ÷6,7∙10-4 რად " GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 ელექტროობის ეტალონრი განყოფილება არჩილ ზედგინიძე 2010 ჩეხეთი 08.03.2013 წ. განკარგულება №30 დაკალიბრებულია ჩეხეთის რესპუბლიკაში 2010 წ.
8
სინუსოიდალური დენის გარდაქმნის კოეფიციენტის და ფაზური კუთხის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 008-13 №/GE/MI/NMS/008-29.03.13 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის მასშტაბური გარდაქმნის კოეფიციენტის და ფაზური კუთხის მნიშვნელობების შენახვა, განვითარება და გადაცემა სანიმუშო და მუშა ეტალონებსა და გაზომვის საშუალებებზე. "პირველადი ძაბვის დიაპაზონი: (0,5 ÷ 100/√3) კვ. გაფართოებული განუსაზღვრელობა: გარდაქმნის კოეფიციენტი:2∙10-5 ; ფაზური კუთხე: 6∙10-5 ÷2∙10-2 რად " GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 ელექტროობის ეტალონრი განყოფილება ერა მელკუმიანი 2008 წ. - 2010 წ. ბელორუსია, რუსეთი, ჩეხეთი, უკრაინა. 08.03.2013 წ. განკარგულება №30 დაკალიბრებულია GeoSTM 2013 წელს
9
ელექტრული წინაღობის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 009-13 №/GE/MI/NMS/009-01.07.13 ელექტრული წინაღობის მნიშვნელობის შენახვა, განვითარება და გადაცემა სანიმუშო და მუშა ეტალონებსა და გაზომვის საშუალებებზე. სანიმუშო და მუშა წინაღობის ზომების, წყობილების, ბოგირების, ომმეტრების და მეგაომმეტრების დაკალიბრება. გაზომვის დიაპაზონი 0,01 Ω ÷ 10 GΩ; გაფართოებული განუსაზღვრელობა: 1,5•10-6•R+10 μΩ ÷ 1,6∙10-3•R Ω GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 ელექტროობის ეტალონრი განყოფილება მანანა გელოვანი 26.06.2013 წ. განკარგულება #47
10
მუდმივი ელექტრული ძაბვის სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 010-13 №/GE/MI/NMS/010-01.07.13 მუდმივი ელექტრული ძაბვის ერთეულის შენახვა, განვითარება და გადაცემა სანიმუშო და მუშა გაზომვის საშუალებებზე. ეტალონური ნორმალური ელემენტების, მუდმივი ძაბვის წყაროების, სანიმუშო და მუშა კალიბრატორების, კომპარატორების, ვოლტმეტრების და მაკალიბრებელი დანადგარების დაკალიბრება. აღწარმოებული ძაბვები 1,018 ვ და 10 ვ; გაფართოებული განუსაზღვრელობა: 6∙10-6 ვ და 25∙10-6 ვ; გაზომვის დიაპაზონი 0,02 ვ ÷ 1000 ვ; გაფართოებული განუსაზღვრელობა: 2∙10-6 •U+ 3 მკვ ÷ 6∙10-6 •U+ 600 მკვ GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 ელექტროობის ეტალონრი განყოფილება მანანა გელოვანი 26.06.2013 წ. განკარგულება #47
11
მექანიკური ტენზომეტრების მაკალიბრებელი ეტალონური დანადგარი 011-13 №/GE/MI/NMS/011-12.07.13 სამშენებლო მასალების, ნაგებობათა და კონსტრუქციების ელემენტების ხაზოვანი დეფორმაციების გამზომი ხელსაწყოების - მექანიკური ტენზო-მეტრების მეტროლოგიური დაკალიბრების განხორციელება გაზომვათა დიაპაზონი, მკმ 0 ÷ 50. გაზომვათა გაფართოებული განუსაზღვრელობა - , მკმ 0,352. ოპტიკატორის სკალის დანაყოფის ფასი, მკმ 0,2 GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 გეომეტრიული გაზომვების ეტალონრი განყოფილება ვაჟა სიხარულიძე 10.07.2013 წ. განკარგულება #52
12
ჩაღუნმზომების მაკალიბრებელი ეტალონური დანადგარი 012-13 №/GE/MI/NMS/012-12.07.13 სამშენებლო მასალების, ნაგებობათა და კონსტრუქციების ელემენტების ხაზოვანი დეფორმაციების გამზომი ხელსაწყოების - ჩაღუნმზომების მეტროლოგიური დაკალიბრების განხორციელება გაზომვათა დიაპაზონი, მმ 0 ÷ 25. გაზომვათა გაფართოებული განუსაზღვრელობა - , მმ 0,0237. კათეტომეტრის ამთვლელი მოწყობილობის დანაყოფის ფასი, მმ 0,01. GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 გეომეტრიული გაზომვების ეტალონრი განყოფილება ვაჟა სიხარულიძე 10.07.2013 წ. განკარგულება #52
13
დიელექტრიკულ დანაფართა სისქისმზომების მაკალიბრებელლი ეტალონური დანადგარი 013-13 №/GE/MI/NMS/013-12.07.13 ელექტროგამტარ ფუძეებზე დიელექტრიკული დანაფარების ელექტრომაგნიტური სიქისმზომების და ფერომაგნიტურ ფუძეებზე ფერომაგნიტური დანაფარების მაგნიტური სისქისმზომების სიგრძის ერთეულებში მეტროლოგიური დაკალიბრება. აღწარმოებული სისქეების დიაპაზონები, მმ 0 ÷ 0,05 ; 0,05 ÷ 2; 2 ÷ 20. გაფართოებული განუსაზღვრელობა (დიაპაზონისათვის 0÷0,05 მმ) 0,0552 მკმ. GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 გეომეტრიული გაზომვების ეტალონრი განყოფილება გრიგოლ კალანდაძე 10.07.2013 წ. განკარგულება #52
14
დანაფართა სისქის საზომების მაკალიბრებელლი ეტალონური კომპლექსი 014-13 №/GE/MI/NMS/014-12.07.13 დანაფართა სისქისმზომების დაკალიბრებისათვის განკუთვნილი დანაფართა სისქის საზომების სიგრძის ერთეულებში მეტროლოგიური დაკალიბრებa გაზომვათა დიაპაზონი, მკმ 0 ÷ 10000. გაფართოებული განუსაზღვრელობა, მკმ 0,15 GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 გეომეტრიული გაზომვების ეტალონრი განყოფილება გრიგოლ კალანდაძე 10.07.2013 წ. განკარგულება #52
15
მყარი რადიოაქტიური ეტალონური წყაროების ნაკრები 015-13 №/GE/MI/NMS/015-02.08.13 მყარი რადიოაქტიური ეტალონური წყაროების ნაკრების დანიშნულებაა სპექტრომეტრებისა და რადიომეტრების კალიბრება. GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონრი განყოფილება მლახაზ ლაშაური 02.08.2013 წ. განკარგულება # 56
16
თხევადი რადიოაქტიური ეტალონური წყაროების ნაკრები 016-13 №/GE/MI/NMS/016-02.08.13 თხევადი რადიოაქტიური ეტალონური წყაროების ნაკრების დანიშნულებაა სპექტრო- მეტრებისა და რადიომეტრების კალიბრება. GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონრი განყოფილება ნინო ცქიტიშვილი 02.08.2013 წ. განკარგულება # 56
17
მეორადი სტანდარტების ეტალონური დოზიმეტრიული დანადგარი 017-13 №/GE/MI/NMS/017-02.08.13 მეორადი სტანდარტების ეტალონური დოზიმეტრიული დანადგარის დანიშნულებაა დოზიმეტრების, საიონიზაციო კამერებისა და რადიომეტრების კალიბრება გაზომვის დიაპაზონი: 0.12 მკგრ/წთ – 5.8 მკგრ/წთ (60Co); 15.3 მკგრ/წთ – 738.8 მკგრ/წთ (137Cs); ენერგია 50 – 250 კვ (რენტგენული გამოსხივება); გაფართოებული განუსაზღვრელობა - 2% GeoSTM, მეტროლოგიის ინსტიტუტი, 0178 თბილისი ჩარგლის №67 ტელ/ფაქსი +995322613500 რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონრი განყოფილება მლახაზ ლაშაური 02.08.2013 წ. განკარგულება # 56