სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის ,,სასურსათო პროდუქცია“ (ტკ 3) გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიმდინარე წლის „სტანდარტების პროგრამის“ შესაბამისად, საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) ქართულენოვანი ვერსიები:
- ისო 6888-1:1999 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – ჰორიზონტალური მეთოდი კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობის განსასაზღვრავად. ნაწილი 1: ბარდ-პარკერის აგარიზებული არის მეთოდი“;
- ისო 6888-1:1999/ცვლილება 1:2003 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია–ჰორიზონტალური მეთოდი კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობის განსასაზღვრავად. ნაწილი 1: ბარდ-პარკერის აგარიზებული არის მეთოდი. ცვლილება 1. ზუსტი მანაცემების დამატება“;
- ისო 6888-2:1999 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – ჰორიზონტალური მეთოდი კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობის განსასაზღვრავად. ნაწილი 2:ბოცვრის პლაზმის ფიბრინოგენის აგარიზებული არეს მეთოდი“;
- ისო 6888-2:1999/ცვლილება 1:2003 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია–ჰორიზონტალური მეთოდი კოაგულაზადადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობის განსასაზღვრავად. ნაწილი 2:ბოცვრის პლაზმის ფიბრინოგენის აგარიზებული არეს მეთოდი. ცვლილება 1. ზუსტი მანაცემების დამატება “;
- ისო 11290-2:1998 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია-Listeria monocytogenes-ის გამოვლენისა და დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი. ნაწილი 2: დათვლის მეთოდი“;
-ისო 11290-2:1998/ცვლილება 1:2004 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია-Listeria monocytogenes-ის გამოვლენისა და დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი. ნაწილი 2: დათვლის მეთოდი. ცვლილება 1 : დათვლის არეს მოდიფიკაცია“;
- ისო 18593:2004 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – ზედაპირებიდან სინჯების აღების ჰორიზონტალური მეთოდები კონტაქტური ფირფიტებისა და ნაცხის ასაღები ჩხირების გამოყენებით“;
- ისო 21528-1:2004 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – Enterobacteriaceae-ს გამოვლენისა და დათვლი ჰორიზონტალური მეთოდები. ნაწილი 1: გამოვლენა და დათვლა წინასწარი გამდიდრების MPN-მეთოდით“;
- ისო 21528-2:2004 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია – Enterobacteriaceae-ს გამოვლენისა და დათვლი ჰორიზონტალური მეთოდები. ნაწილი 2: კოლონიების დათვლის მეთოდი“;
- ისო/ტს 22964:2006 „რძე და რძის პროდუქტები - Enterobacter sakazakii-ს გამოვლენა“.
-ისო/იეკ 22002-1:2009 „სურსათის უვნებლობის წინასწარი მოსამზადებელი პროგრამები - ნაწილი 1: სურსათის წარმოება“


GEOSTM